ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ во Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ

 

Краен рок за аплицирање: 17ТИ Февруари, 2021
Работна позиција 1: Проектен Менаџер
Работна позиција 2: Бизнис Фасцилитатор
Работно време: Полно работно време
Времетраење: 1-3 години
Локација: Скопје, Северна Македонија

Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ е невладина организација со мисија ‘’Зајакнување на Ромските заедници преку унапредување на постојните претприемачи и нивните деловни активности користејќи услуги за развој на бизнисот, обука и пристап до финансии’’”
Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ отвара повик за следниве работни позиции:

• Проектен Менаџер
• Бизнис Фасцилитатор

I. Опис на ангажманот:

A. Проектен менаџер е одговорен за планирање, извршување, следење, контрола и затварање на проекти.

B. Ромски Бизнис Фасцилитатор ќе треба да обезбеди техничка поддршка на претприемачите за развој на нивниот бизнис и мапирање на ромски претприемачи на терен, истовремено препознавајќи ги нивните предизвици и потреби и барајќи можност за нив. Собраните податоци треба да се споделат со Проект менаџерот/ координаторот.

 

II. Должности и одговорности:

ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР:

• Координирање и управување со проектните активности;
• Планирање на активности и ресурси;
• Организирање и мотивирање на проектниот тим;
• Координирање на проектниот тим и бизнис фасцилитатори;
• Управување со времето на тимот;;
• Комуникација со партнерите во проектот и засегнатите страни;
• Проценка на трошоците;
• Управување со извештаи и потребна документација и администрација;
• Застапување и транспарентност на проектот;
• Да ги следи и собира податоците од бизнис фасцилитаторите;
• Организирање на месечни состаноци со теренскиот тим и проектниот тим;
• Организирање состаноци на локално и национално ниво со засегнатите страни;
• Подготвување на месечен извештај за развој на проектот;
• Да присуствува на состаноци, обуки и други настани доделени од менаџерскиот тим;
• Да обезбеди месечни извештаи до менаџерскиот тим.

РОМСКИ БИЗНИС ФАСЦИЛИТАТОР:

• Идентификување на потребите и можностите во заедницата;;
• Активно ја промовира програмата во заедницата, привлекува и мапира претприемачи со вистински профил;
• Го проценува идниот потенцијален раст и предизвиците на бизнисот со претприемачот;
• Обезбедува техничка поддршка и деловни совети за Ромските претприемачи;
• Поддршка на бизнис сопствениците да го применат своето знаење во бизнисот;
• Поврзување на претприемачите со финансиски институции;
• Да го информира тимот за можните потребни потреби, можности и потребни ресурси на претприемачите;
• Да ги следи и собира податоците за напредок на индикатори на претприемачите;
• Врши постојан разговор со финансиски институции за потребите на претприемачите кои или се во процес на станување клиенти или се веќе клиенти или покажале интерес за заеми;
• Организирање состаноци на локално ниво со клучните засегнати страни: локални лидери, успешни претприемачи, сопственици на пазари, невладини организации, локални инкубатори, други релевантни проекти и ресурси, со цел мапирање на постојните ресурси и нивно поврзување со програмата и понатамошно олеснување на претприемачите до пристап до нив;
• Да ги поддржува бизнис сопствениците да ги надминат деловните предизвици;
• Да ги поврзи бизнис сопствениците со локални мрежи, конференции, саеми и други проекти каде што ќе можат да најдат нови добавувачи, трговци и купувачи;
• Поддршка на претприемачот во процесот на регистрација на неговиот бизнис;
• Да учествува во релевантни активности на проектот;
• Да ја архивира / ажурира својата документација;
• Да одржува контакт со координаторот на проектот, извршниот директор, целиот тим на РЕДИ и проектниот тим;
• Да го информира координаторот на проектот на дневна, неделна, месечна, квартална основа;
• Да учествува на состаноци, обуки, настани и други проектни или организациски активности во согласност со потребите на РЕДИ.

 

III. III. Апликантите мора да ги исполнуваат следниве критериуми:

ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР (Критериуми):

• Две години докажано искуство како Проектен Менаџер;
• Диплома за економист, финансии, јавна политика, деловна администрација, банкарство, менаџмент, право или друга област);
• Одлично познавање на Англиски јазик;
• Одлично познавање на MS Office;
• Координативни и комуникациски вештини;
• Извонредни лидерски и организациски вештини;
• Можност за флексибилен пристап при одговарање на потребите на организацијата.

• Други Вештини, Знаење и Способности
• Способност за управување повеќе задачи истоврмено;
• Способност да се користи дискреција и да се задржи целата доверливост;
• Мора да има пристап до Wi-Fi/Интернет за употреба на оддалечена локација во текот на работното време.

РОМСКИ БИЗНИС ФАСЦИЛИТАТОР (Критериуми)::

• • Диплома за високо образование или завршено средно образование;
• Исуство во работа со Ромска заедница;
• Основно познавање на деловни алатки и активности;
• Искуство во обезбедување на техничка поддршка;
• Желба и подготвеност за работа на терен;
• Познавање на Англиски и Росмки јазик е силна предност;
• Основно познавање на MS Office;
• Одлични комуникациски вештини;
• Организациски вештини;
• Можност за флексибилен пристап при одговарање на потребите на организацијата.

 

Како да аплицирате?

Ве молиме испратете ни ги следниве документи на office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Мотивациско писмо со име, позиција, телефон и детали за е-пошта кои одговараат на следново: Зошто аплицирате за работната позиција во РЕДИ? Опис на вашите главни вештини и интереси, вклучително и области за кои би можеле да развивате вештини и краток опис на деловниот статут на Ромите во вашата област; Ве молиме, наведете какво било релевантно искуство за кое сметате дека ве прави соодветни за оваа позиција, вклучувајќи ги и вашите најзначајни достинувања (максимум 700 зборови)
3. Писмо за препорака од предходен работодавец/организација

Краен рок за аплицирање е 17ти Февруари, 2021.

Апликациите треба да испраќаат преку е-пошта на office@redi-ngo.eu со наслов на предметот на работната позиција и земјата каде кандидатот аплицира. (на пр. Проект Менаџер – Северна Македонија)

Имајте во предвид дека ќе бидат контактирани само кандидатите во потесниот избор.

Ако имате било какви други прашања или барате повеќе информации, контактирајте нѐ на .office@redi-ngo.eu или на +389 76-805-651.

PDF: ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Македонија

CALL FOR VACANCIES
at Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI

 

Application Deadline: 17th February, 2021
Job Position 1: Project Manager
Job Position 2: Business Facilitators
Working time: Full time
Duration: 1-3 years
Location: Skopje, North Macedonia

Roma Entrepreneurship Development Initiative- REDI is a non-governmental organization with the mission of “strengthening Roma communities by promoting existing entrepreneurs and their business activities using services for business development, training, and access to finance.”
Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI is opening a call for the following job positions:

• Project Manager
• Roma Business Facilitators

I. Description of the engagement:

A. Project Manager is responsible for planning, executing, monitoring, controlling, and closing projects.

B. Roma Business Facilitators provide technical support to entrepreneurs to develop their businesses and map Roma entrepreneurs on the field while recognizing their challenges and needs and looking for their opportunities. The collected data should be shared with the project manager/ coordinator.

 

II. Duties and Responsibilities:

PROJECT MANAGER:

• Coordinating and managing project activities;
• Activity and resource planning;
• Organizing and motivating the project team;
• Coordinating the project team and business facilitators;
• Controlling time management of the team;
• Communication with the project partners and stakeholders;
• Cost estimating;
• Managing reports and necessary documentation and administration;
• Advocacy and transparency of the project;
• Monitors and collects data from the business facilitators;
• Organizing monthly meetings with the field team and project team;
• Organizing meetings at a local and national level with stakeholders;
• Preparing a monthly report for the project development;
• Participate in meetings, trainings, and other events assigned by the management team
• Provides monthly reports to the management team

Other Skills, Knowledge, and Abilities

• Ability to multi-task with demanding timeframes.
• Ability to use discretion and maintain all confidentiality.
• Must have Wi-Fi/Internet access at a remote location for use during work hours.

ROMA BUSINESS FACILITATORS:

• Identifying the needs and opportunities in the community;
• Actively promotes the program in the community, attracts and maps entrepreneurs with the right profile;
• Assesses the future potential growth of the business with the entrepreneur and the challenges;
• Provides technical support and business advice to the Roma entrepreneurs;
• Supporting business owners to apply their knowledge in business;
• Connecting entrepreneurs with financial institutions;
• Informs the team about the possible necessary needs, opportunities, and necessary resources of the entrepreneurs;
• Monitors and collects data on indicators for the progress of entrepreneurs;
• Conducts constant conversation with financial institutions for the needs of entrepreneurs who are either in the process of becoming clients or are already clients or have shown interest in loans;
• Organizing meetings at the local level with key stakeholders: local leaders, successful entrepreneurs, market owners, NGOs, local incubators, other relevant projects, and resources, with the aim of mapping existing resources, linking them to the program, and further facilitating entrepreneurs to access them;
• Supports business owners to overcome their business challenges;
• Connect business owners with local networks, conferences, fairs, other projects where they can find new suppliers, traders, buyers;
• Support the entrepreneur in the registration process of his business;
• To participate in relevant project activities;
• To archive/upgrade its documentation;
• To maintain contact with the project coordinator, the executive director, the entire REDI team, and project team;
• To inform the project coordinator on a daily, weekly, monthly, quarterly basis;
• To participate in meetings, trainings, events, and other project or organizational activities according to the needs of REDI;

 

III. Applicants must meet the following criteria:

PROJECT MANAGER (Criteria):

• Two years proved experience as a Project Manager;
• Bachelor degree in economics, finance, public policy, business administration, banking, management, law, or any other field)
• Excellent knowledge of the English Language;
• Excellent knowledge of MS Office
• Coordinating and communication skills;
• Outstanding leadership and organizational skills;
• Opportunity for a flexible approach in responding to the needs of the organization;

• Other Skills, Knowledge, and Abilities
• Ability to multi-task with demanding timeframes.
• Ability to use discretion and maintain all confidentiality.
• Must have Wi-Fi/Internet access at a remote location for use during work hours.

ROMA BUSINESS FACILITATORS (Criteria):

• Bachelor degree or completed secondary education;
• Experience in working with Roma community;
• Basic knowledge of business tools and activities;
• Experience in providing technical support;
• Desire and readiness to work in the field;
• Knowledge of English and Romani language is a strong advantage;
• Basic knowledge of MS Office;
• Excellent communication skills;
• Organizational skills;
• Opportunity for a flexible approach in responding to the needs of the organization;

 

How to apply?

Please send us the following documents to office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Motivation letter with name, position, phone, and e-mail details answering the following: Why do you apply for the job position in REDI? Description of your main skills and interests, including the areas that you could develop skills, and a brief description of the entrepreneurial statute of the Roma in your area; Please mention any relevant experience that you think makes you suitable for the position, including your most significant achievements (maximum 700 words)
3. Recommendation letter from a previous employer/ organization

Application deadline is 17th of February, 2021.

Applications should be sent via email to office@redi-ngo.eu with a subject title of the job position and the country the candidate is applying. (eg. Project Manager- North Macedonia)

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

If you have any other questions or are looking for more information, please contact us at office@redi-ngo.eu or +389 76-805-651.

You can download this announcement from the following link: CALL FOR VACANCIES- Macedonia