POSTURI VACANTE Romania
Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI

 

Termen limită de înscriere: 17 februarie 2021
Postul 1: Manager de program
Postul 2: Facilitatori de afaceri romi
Program de lucru: Cu normă întreagă 8h/zi
Tara: ROMANIA

Asociatia Roma Entrepreneurship Development Initiative este o organizație neguvernamentală cu misiunea de a „consolida comunitățile de romi prin promovarea antreprenorilor existenți și a activităților lor de afaceri folosind servicii pentru dezvoltarea afacerilor, formare și acces la finanțare”.

Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI deschide un apel pentru următoarele locuri de muncă:

 

• Manager de program
• Facilitatori de afaceri romi

I. Descrierea postului:

A. Managerul de program este responsabil pentru organizarea de programe și activități pentru organizație. Acesta va avea sarcina de a dezvolta programe pentru a sprijini direcția strategică a organizației și de a crea și gestiona obiective pe termen lung. Managerul de programe va fi responsabil de elaborarea planurilor de operare pentru programe, pregătirea unui buget, colaborarea cu echipa de management, gestionarea echipei de teren și raportarea către directorul de operațiuni.

 

B. Facilitatorii de afaceri romi oferă sprijin tehnic antreprenorilor pentru a-și dezvolta afacerile și pentru a-și mapa antreprenorii romi pe teren, recunoscându-le în același timp provocările și nevoile și căutându-și oportunitățile. Datele colectate trebuie distribuite managerului / coordonatorului de proiect.

II. Sarcini si responsabilitati:

MANAGER DE PROGRAM:

• Organizarea de programe și activități care urmăresc misiunea și obiectivele organizației;
• Gestionarea programelor și activităților actuale;
• Coordonarea activităților din mai multe proiecte;
• Dezvoltarea de noi programe pentru direcția strategică a organizației;
• Crearea și gestionarea obiectivelor pe termen lung;
• Elaborarea unui buget și a unui plan de funcționare pentru program;
• Dezvoltarea unei metode de evaluare pentru a evalua punctele forte ale programului și a identifica domeniile ce necesită îmbunătățire;
• Gestionarea echipei din Romania;
• Gestionarea unei echipe cu talente și responsabilități diferite;
• Gestionarea facilitatorilor de afaceri din țara de operare;
• Asigurarea îndeplinirii obiectivelor în domenii, inclusiv satisfacția clienților, siguranță, calitatea și performanța membrilor echipei;
• Participarea activă în întâlniri de la nivel înalt;
• Stabilirea și susținerea întâlnirilor cu partenerii pentru o comunicare ușoară și transparentă în ceea ce privește stadiul proiectului și deciziile privind serviciile;
• Elaborarea strategiei cu echipa operațională;
• Pregătirea rapoartelor pentru echipa de management;
• Susținerea activităților programului în țările cu operațiuni REDI (România, Serbia, Macedonia și Bulgaria)
• Participarea la întâlniri, cursuri și alte evenimente alocate de conducere;

FACILITATORI DE AFACERI ROMA:

• Identificarea nevoilor și oportunităților din comunitate;
• Promovarea activă a programului în comunitate, atragerea și maparea antreprenori lorcu profilul potrivit;
• Evaluarea potențialului creșterii viitoarei afaceri a antreprenorului și provocările prin care poate trece acesta;
• Oferirea asistenței tehnice și consilierea in afaceri a antreprenorilor romi;
• Sprijinirea antreprenorilor pentru a-și aplica în mod eficient cunoștințele în afaceri;
• Punerea în contact a antreprenorilor cu instituțiile financiare;
• Informarea echipei cu privire la posibilele nevoi, oportunități și resurse necesare antreprenorilor;
• Monitorizarea și colectarea datelor privind indicatorii pentru progresul antreprenorilor;
• Contactarea constantă a instituțiilor financiare pentru nevoile antreprenorilor care fie se află în proces de a deveni clienți, fie sunt deja clienți, fie au manifestat interes pentru împrumuturi;
• Organizarea de întâlniri la nivel local cu părțile interesate cheie: lideri locali, antreprenori de succes, proprietari de piață, ONG-uri, incubatoare locale, alte proiecte relevante și resurse, cu scopul cartografierii resurselor existente, conectării acestora la program și facilitării în continuare a antreprenorilor pentru a le accesa;
• Sprijinirea proprietarilor de afaceri pentru a-și depăși provocările de afaceri;
• Conectarea proprietarii de afaceri cu rețelele locale, conferințe, târguri, alte proiecte unde pot găsi noi furnizori, comercianți, cumpărători;
• Sprijinirea antreprenorului în procesul de înregistrare a afacerii sale;
• Participarea la activitățile relevante ale proiectului;
• Arhivarea / actualizarea documentației sale;
• Menținerea contactului cu coordonatorul proiectului, directorul executiv, întreaga echipă REDI și echipa proiectului;
• Informarea coordonatorului proiectului zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial;
• Participarea la întâlniri, instruiri, evenimente și alte activități de proiect sau organizaționale în conformitate cu nevoile REDI;

III. Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

MANAGER PROGRAM (Criterii):

• Experiență dovedită de trei ani ca manager de program în proiecte UE sau ONG-uri;
• Licență sau masterat (economie, finanțe, politici publice, administrarea afacerilor, bancare, management, drept sau orice alt domeniu)
• Cunostinte excelente de limba engleza (B2 min.);
• Cunoștințe excelente despre MS Office;
• Abilități dovedite de gestionare a părților interesate;
• Experiență în conducerea echipei;
• Abilități excelente de comunicare;
• Abilități de conducere și organizaționale remarcabile;
• Oportunitate pentru o abordare flexibilă în a răspunde nevoilor organizației;
• Concentrarea pe îndeplinirea la timp a sarcinilor atribuite;

• Alte abilități, cunoștințe și abilități

• Capacitatea de a dobândi cunoștințe aprofundate despre procesele, protocoalele și procedurile organizației și ale inițiativei și capacitatea de a realiza acele inițiative.
• Abilitatea de a efectua mai multe sarcini cu perioade de timp solicitante.
• Capacitatea de a utiliza discreția și de a păstra confidențialitatea.
• Trebuie să aibă acces Wi-Fi / Internet într-o locație la distanță pentru utilizare în timpul programului de lucru.

FACILITATORI DE AFACERI ROMA (Criterii):

• Licență sau studii medii terminate;
• Experiență în lucrul cu comunitatea de romi;
• Cunoașterea de bază a instrumentelor și activităților de afaceri;
• Experiență în furnizarea de asistență tehnică;
• Dorința și disponibilitatea de a lucra pe teren;
• Cunoașterea limbii engleze și romi este un avantaj puternic;
• Cunoștințe de bază despre MS Office;
• Abilitati excelente de comunicare;
• Aptitudini organizatorice;
• Oportunitate pentru o abordare flexibilă pentru a răspunde nevoilor organizației;

Cum poți aplica?

Vă rugăm să ne trimiteți următoarele documente la office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Scrisoare de motivație cu numele, funcția, telefonul și detaliile de e-mail care răspund la următoarele: De ce aplicați pentru postul de muncă în REDI? Descrierea principalelor abilități și interese, inclusiv domeniile în care ați putea dezvolta abilități și o scurtă descriere a statutului antreprenorial al romilor din zona dvs.; Vă rugăm să menționați orice experiență relevantă care credeți că vă face adecvat pentru funcție, inclusiv cele mai semnificative realizări (maximum 700 de cuvinte);
3. Scrisoare de recomandare de la un angajator / organizație anterior.

Termenul limită de înscriere este 17 februarie 2021.

Cererile trebuie trimise prin e-mail la office@redi-ngo.eu cu titlul funcției și țara pentru care alegeți să candidați. (de ex. Program Manager- România)

Vă rugăm să rețineți că numai candidații selectați vor fi contactați.

Dacă aveți alte întrebări sau aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la office@redi-ngo.eu.

Document in format PDF: POSTURI VACANTE Romania

 

CALL FOR VACANCIES
at Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI

 

Application Deadline: 17th February 2021
Job Position 1: Program Manager
Job Position 2: Roma Business Facilitators
Working time: Full time
Country: ROMANIA

Roma Entrepreneurship Development Initiative- REDI is a non-governmental organization with the mission of “strengthening Roma communities by promoting existing entrepreneurs and their business activities using services for business development, training, and access to finance.”
Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI is opening a call for the following job positions:

• Program Manager
• Roma Business Facilitators

I. Description of the engagement:

A. The Program Manager is responsible for organizing programs and activities for the organization. It will be tasked with developing programs to support the organization’s strategic direction and creating and managing long-term goals. The program manager will be in charge of developing operating plans for programs, preparing a budget, collaborating with the management team, managing the field team, and reporting to the Director of Operations.

B. Roma Business Facilitators provide technical support to entrepreneurs to develop their businesses and map Roma entrepreneurs on the field while recognizing their challenges and needs and looking for their opportunities. The collected data should be shared with the project manager/ coordinator.

II. Duties and Responsibilities:

PROGRAM MANAGER:

• Organizing programs and activities following the mission and goals of the organization;
• Managing current programs and activities;
• Coordinate cross-project activities
• Developing new programs to support the strategic direction of the organization;
• Creating and managing long-term goals;
• Developing a budget and operating plan for the program;
• Developing an evaluation method to assess program strengths and identify areas for improvement;
• Managing the team operating in the country;
• Managing a team with a diverse array of talents and responsibilities;
• Managing the business facilitators in the operating country;
• Ensuring goals are met in areas including customer satisfaction, safety, quality, and team member performance;
• Advocacy on high-level meetings
• Meeting with stakeholders to make communication easy and transparent regarding project issues and decisions on services;
• Working on strategy with the operations team;
• Prepare reports for the management team;
• Support the program activities in REDI operations countries (Romania, Serbia, Macedonia, and Bulgaria)
• Participate in meetings, trainings, and other events assigned by the management

ROMA BUSINESS FACILITATORS:

• Identifying the needs and opportunities in the community;
• Actively promotes the program in the community, attracts and maps entrepreneurs with the right profile;
• Assesses the future potential growth of the business with the entrepreneur and the challenges;
• Provides technical support and business advice to the Roma entrepreneurs;
• Supporting business owners to apply their knowledge in business;
• Connecting entrepreneurs with financial institutions;
• Informs the team about the possible necessary needs, opportunities, and necessary resources of the entrepreneurs;
• Monitors and collects data on indicators for the progress of entrepreneurs;
• Conducts constant conversation with financial institutions for the needs of entrepreneurs who are either in the process of becoming clients or are already clients or have shown interest in loans;
• Organizing meetings at the local level with key stakeholders: local leaders, successful entrepreneurs, market owners, NGOs, local incubators, other relevant projects, and resources, with the aim of mapping existing resources, linking them to the program, and further facilitating entrepreneurs to access them;
• Supports business owners to overcome their business challenges;
• Connect business owners with local networks, conferences, fairs, other projects where they can find new suppliers, traders, buyers;
• Support the entrepreneur in the registration process of his business;
• To participate in relevant project activities;
• To archive/upgrade its documentation;
• To maintain contact with the project coordinator, the executive director, the entire REDI team, and project team;
• To inform the project coordinator on a daily, weekly, monthly, quarterly basis;
• To participate in meetings, trainings, events, and other project or organizational activities according to the needs of REDI;

III. Applicants must meet the following criteria:

PROGRAM MANAGER (Criteria):

o Three years proved experience as a Program Manager in EU projects or NGOs;
o Bachelor degree or Master degree (economics, finance, public policy, business administration, banking, management, law, or any other field)
o Excellent knowledge of English Language (B2 min.);
o Excellent knowledge of MS Office;
o Proven stakeholder management skills;
o Experience in managing team;
o Excellent communication skills;
o Outstanding leadership and organizational skills;
o Opportunity for a flexible approach in responding to the needs of the organization;
o Focus on timely fulfillment of assigned tasks;

• Other Skills, Knowledge, and Abilities

• Ability to acquire a thorough knowledge of the organization’s and initiative’s processes, protocols, and procedures and ability to carry out those initiatives.
• Ability to multi-task with demanding timeframes.
• Ability to use discretion and maintain all confidentiality.
• Must have Wi-Fi/Internet access at a remote location for use during work hours.

ROMA BUSINESS FACILITATORS (Criteria):

• Bachelor degree or completed secondary education;
• Experience in working with Roma community;
• Basic knowledge of business tools and activities;
• Experience in providing technical support;
• Desire and readiness to work in the field;
• Knowledge of English and Romani language is a strong advantage;
• Basic knowledge of MS Office;
• Excellent communication skills;
• Organizational skills;
• Opportunity for a flexible approach in responding to the needs of the organization;

How to apply?

Please send us the following documents to office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Motivation letter with name, position, phone, and e-mail details answering the following: Why do you apply for the job position in REDI? Description of your main skills and interests, including the areas that you could develop skills, and a brief description of the entrepreneurial statute of the Roma in your area; Please mention any relevant experience that you think makes you suitable for the position, including your most significant achievements (maximum 700 words)
3. Recommendation letter from a previous employer/ organization

Application deadline is 17th of February, 2021.

Applications should be sent via email to office@redi-ngo.eu with a subject title of the job position and the country the candidate is applying. (eg. Program Manager- Romania)

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

If you have any other questions or are looking for more information, please contact us at office@redi-ngo.eu.

You can download the PDF version of this announcement from this link: Call for Vacancies – Romania.