Poziv za angažovanje
u Inicijativi za razvoj romskog preduzetništva – REDI

 

Rok za prijavu: 17. februar, 2021.
Pozicija: Biznis fasilitatori
Radno vreme: Puno radno vreme
Zemlja: SRBIJA

Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva – REDI je nevladina organizacija sa misijom “jačanja romskih zajednica promovisanjem postojećih preduzetnika i njihovih poslovnih aktivnosti, koristeći usluge poslovnog razvoja, treninge i pristup finansijama”.
Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva – REDI otvara poziv za romske biznis fasilitatore.

 

I. Opis angažovanja:

A. Romski biznis fasilitatori pružaju tehničku podršku preduzetnicima u razvoju njihovih biznisa i mapiraju romske preduzetnike na terenu uz prepoznavanje njihovih izazova i potreba i pronalaze nove prilike i mogućnosti za preduzetnike. Prikupljeni podaci trebalo bi da budu podeljeni sa menadžerom projekta/ koordinatorom.

 

II. Dužnosti i odgovornosti:

• Identifikovanje potreba i mogućnosti u zajednici;
• Aktivno promovisanje programa u zajednici, privlačenje i mapiranje preduzetnika sa odgovarajućim profilom;
• Procena budućeg potencijalnog razvoja poslovanja sa preduzetnikom i procena izazova;
• Pružanje tehničke podrške i poslovnih saveta romskim preduzetnicima;

• Podrška vlasnicima preduzeća da primene svoja znanja u poslovanju;
• Povezivanje preduzetnika sa finansijskim institucijama;
• Informisanje tima o mogućim potrebama, mogućnostima i neophodnim resursima za preduzetnike;
• Praćenje i prikupljanje podatke o pokazateljima razvoja preduzetnika;
• Vođenje stalnog razgovora sa finansijskim institucijama za potrebe preduzetnika koji su pokrenuli proceduru da postanu klijenti ili su već klijenti ili su pokazali interesovanje za kredit;
• Organizovanje sastanaka na lokalnom nivou sa ključnim donosiocima odluka: lokalnim liderima, uspešnim preduzetnicima, učesnicima tržišta, NVO-ima, drugim relevantnim projektima i resursima, sa ciljem mapiranja postojećih resursa, njihovim povezivanjem sa programom i budućim posredovanjem sa preduzetnicima kako bi im pristupili;
• Podržavanje vlasnika preduzeća u prevazilaženju njihovih poslovnih izazova;
• Povezivanje vlasnika preduzeća sa lokalnim mrežama, konferencijama, sajmovima i drugim projektima gde mogu da pronađu ove dobavljače, trgovce, kupce;
• Podrška preduzetnika u procesu registrovanja njihovih biznisa;
• Učestvovanje u relevantnim projektnim aktivnostima;
• U arhiviranju/ dopuni dokumentacije;
• Održavanje kontakta sa koordinarotom projekta, izvršnim direktorom, celokupnim REDI timom i projektinim timom;
• Informisanje koordinatora projekta na dnevnom novou, nedeljnom, mesečnom, kvartalnom nivou;
• Učestvovanje na sastancima, treninzima, događajima i drugim projektnim ili organizacionim aktivnostima u skladu sa potrebama REDI-ja.

 

III. Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

ROMA BIZNIS FASILITATORI (kriterijumi):

• Završen fakultet ili završena srednja škola;
• Iskustvo u radu sa romskom zajednicom;
• Osnovno znanje o poslovnim alatima i aktivnostima;
• Iskustvo u pružanju tehničke podrške;
• Želja i sposobnost za rad na terenu;
• Znanje engleskog i romskog jezika je velika prednost;
• Osnovno znanje MS office-a;
• Odlične komunikacione veštine;
• Organizacione veštine;
• Mogućnost fleksibilog pristupa u odgovoru na potrebe organizacije;

 

Kako se prijaviti?

Pošaljite nam sledeću dokumentaciju na office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Motivatciono pismo sa imenom, pozicijom, brojem telefona, e-mail detaljima odgovarajući na sledeće: Zašto se prijavljujete za posao u REDI-ju? Opis vaših glavnih veština i interesa uključujući oblasti u kojima biste mogli da razvijete veštine i kratak opis preduzetničkog statusa Roma u vašem mestu; Molimo vas navedite relevantvno iskustvo za koje mislite da vas čini pogodnim za ovu poziciju, uključujući vaša najznačajnija dostignuća (maksimum 700 reči)
3. Pismo preporuke od prethodnog poslodavca/ organizacije

Rok za prijavu je 17. februar, 2021.

Prijave možete poslati na e-mail office@redi-ngo.eu, sa naslovom pozicije za koju se prijavljujete i za koju zemlju se prijavjlujete (npr. Biznis fasilitator – Srbija).

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili vam je potrebno više informacija, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila office@redi-ngo.eu ili +381 66 555 6363.

PDF: Poziv za angažovanje – Srbija

CALL FOR VACANCIES
at Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI

 

Application Deadline: 17th February, 2021
Job Position: Business Facilitators
Working time: Full time
Country: SERBIA

Roma Entrepreneurship Development Initiative- REDI is a non-governmental organization with the mission of “strengthening Roma communities by promoting existing entrepreneurs and their business activities using services for business development, training, and access to finance.”
Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI is opening a call for Roma Business Facilitators.

 

I. Description of the engagement:

A. Roma Business Facilitators provide technical support to entrepreneurs to develop their businesses and map Roma entrepreneurs on the field while recognizing their challenges and needs and looking for their opportunities. The collected data should be shared with the project manager/ coordinator.

 

II. Duties and Responsibilities:

• Identifying the needs and opportunities in the community;
• Actively promotes the program in the community, attracts and maps entrepreneurs with the right profile;
• Assesses the future potential growth of the business with the entrepreneur and the challenges;
• Provides technical support and business advice to the Roma entrepreneurs;
• Supporting business owners to apply their knowledge in business;
• Connecting entrepreneurs with financial institutions;
• Informs the team about the possible necessary needs, opportunities, and necessary resources of the entrepreneurs;
• Monitors and collects data on indicators for the progress of entrepreneurs;
• Conducts constant conversation with financial institutions for the needs of entrepreneurs who are either in the process of becoming clients or are already clients or have shown interest in loans;
• Organizing meetings at the local level with key stakeholders: local leaders, successful entrepreneurs, market owners, NGOs, local incubators, other relevant projects, and resources, with the aim of mapping existing resources, linking them to the program, and further facilitating entrepreneurs to access them;
• Supports business owners to overcome their business challenges;
• Connect business owners with local networks, conferences, fairs, other projects where they can find new suppliers, traders, buyers;
• Support the entrepreneur in the registration process of his business;
• To participate in relevant project activities;
• To archive/upgrade its documentation;
• To maintain contact with the project coordinator, the executive director, the entire REDI team, and project team;
• To inform the project coordinator on a daily, weekly, monthly, quarterly basis;
• To participate in meetings, trainings, events, and other project or organizational activities according to the needs of REDI.

 

III. Applicants must meet the following criteria:

ROMA BUSINESS FACILITATORS (Criteria):

• Bachelor degree or completed secondary education;
• Experience in working with Roma community;
• Basic knowledge of business tools and activities;
• Experience in providing technical support;
• Desire and readiness to work in the field;
• Knowledge of English and Romani language is a strong advantage;
• Basic knowledge of MS Office;
• Excellent communication skills;
• Organizational skills;
• Opportunity for a flexible approach in responding to the needs of the organization;

 

How to apply?

Please send us the following documents to office@redi-ngo.eu:
1. CV- Europass
2. Motivation letter with name, position, phone, and e-mail details answering the following: Why do you apply for the job position in REDI? Description of your main skills and interests, including the areas that you could develop skills, and a brief description of the entrepreneurial statute of the Roma in your area; Please mention any relevant experience that you think makes you suitable for the position, including your most significant achievements (maximum 700 words)
3. Recommendation letter from a previous employer/ organization

Application deadline is 17th of February, 2021.

Applications should be sent via email to office@redi-ngo.eu with a subject title of the job position and the country the candidate is applying. (eg. Business Facilitator- Serbia)

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

If you have any other questions or are looking for more information, please contact us at office@redi-ngo.eu or +381 66 555 6363.

You can download the announcement in PDF from the following link: CALL FOR VACANCIES- Serbia