МЕТОДОЛОГИЈА

НАГРАДНА ПРОГРАМА НА ROMA DIGITAL BOOST

 

1.  Вовед  

Оваа методологија има за цел да го опише процесот на евалуација и селекција на Roma Digital Boost, како составен дел на acceleration program. Метедологијата за евалуација и селекција ги детализира процедуралните елементи на процесот на евалуација и вклучува: Цел, Чекори, Критериуми за избор, Услови за финансирање, Комисија за евалуација, Специфични барања на проектот.

 2.  Цел  

Целта на оваа методологија е да обезбеди транспарентна, рамномерна и објективна рамка за проценка, што е во согласност со важечкото законодавство и најдобрите практики, насочени кон промовирање на квалитетни бизниси.

 3.  Критериуми за подобност и избор

 За да бидат квалификувани за конкурсот, кандидатите мора да бидат:

– Учесници на програмата Roma Digital Boost

– Да имаат посетено најмалку 3 сесии преку Интернет

– Да поднесат комплетно досие за апликации со оргинални бизнис планови (содржината во никој случај да не наликува на оние другите кандидати), пополнета и потпишана ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА НАГРАДНА ПРОГРАМА НА ROMA DIGITAL BOOST

      Критериумите за проценка и избор на победнички проекти се однесуваат на:

– усогласеност со шаблоните во рамките на оваа Методологија на Конкуренција, релевантна и кохерентна документација во рамките на Плановите на Проектот, дигитализација на широк простор на бизнисот, важноста на дигитализацијата за успешно спроведување на бизнис план;

– правилно структуирање и опис на деловните елементи, основното и ефикасното планирање на активностите, корелација на развојната стратегија со тековните предизвици и можности во бизнисот, квалитетот на предложениот бизнис модел, нивото на искуство на претприемачот во предложената област на активност, нивото на искуство на изведувачот во предложената област на активност, релевантноста на предложените трошоци и процентот издвоен за дигитализација, релевантноста, интеграцијата и исправноста на изборните планови на проектот

4.  Услови за финансирање

Главниот добитник ќе добие награда до 5000 евра што ќе биде поделена на грант и менторска поддршка. Во секоја од државите, еден добитник ќе биде награден со прва награда до 5000 евра. Доделувањето на грантот ќе се обезбеди во национална валута по курсот Евра на денот на потпишување на Договорот за Финансирање.

На другите добитници ќе им бидат доделени една или повеќе награди како што следува:

1. Една година членарина во онлајн платформите (создавање на онлајн продавница)

2. Професионални слики од нивните производи и услуги

3. Создавање лого и визиуелен идентитет

4. Маркетинг стратегија

5. Менторство

6. Развој на веб-страница

7. Дополнителна поддршка

5. Комисија за проценка и селекција

Процесот на евалуација и селекција на бизнис плановите ќе го спроведе комисија за проценка и селекција со следниот состав:

– 1 претставник на асоцијативното опкружување на претприемништво;

– 1 претставник на банкарски и / или небанкарски финансиски институции присутни во нашата земја;

– 1 претставник на јавна институција надлежна за финансирање на МСП;

– 1 претставник на деловна активност од повеќе од 1 милион евра;

– 1 претставник на платформата за деловна дигитализација;

– 1 претставник Roma Digital Boost, без право на глас

6. Фази на евалуација и избор на бизнис планови

Следниот временски распоред ги идендитифкува главните фази на процесот на евалуација и селекција:

a) Поднесување на досие за апликација             11 август- 19 август

Подобни кандидати ќе го достават досието за апликација

b) Пред/избор / верификација 20 август – 21 август

     Ќе се изврши верификација на критериумите за квалификуваност на досиејата со цел да се       дефинира конечниот список на конкуренти што ќе ги претстават своите бизнис модели.

c) Обука (проследување сесија + П/О) 24 август – 31 август

Избраните кандидати ќе учествуваат на подготвителна тренинг-сесија за обука

ќе им овозможат на потребните вештини за презентирање на нивните бизнис модели

d) Демоден (проследување на бизнис модели) 07 Септември – 11 Септември

            Избраните кандидати ќе ги постават своите бизнис модели пред комисијата за селекција

e) Најава за победници 14 Септември – 18 Септември

            На јавен настан ќе бидат презентирани резултатите и ќе бидат објавени победниците.

7.   Посебни барања за бизнис планови

Деловните планови влезени во конкуренцијата мора да бидат во согласност со следниве специфични услови:

1. Се во центарот на дигитализацијата на постојната или новата економска активност:

2. За економски активности што не се организираат во правна (неформална) форма, треба да се обезбедат почетни активности и, доколку е соодветно, трошоци за мислење;

3. Во случај на економски активности организирани во правна форма, пријавата ќе ја поднесе правното лице чија активност треба да се развие преку имплементација на бизнис план внесен во Конкурсот;

4. Трошоците за персонал, опрема и опрема се дозволени во рамките на еден вработен / бизнис план;

5. Времетраењето на деловниот план не смее да надмине времетраењето од 6 месеци од денот на потпишувањето на договорот за финансирање;

6. Бизнис промоција / маркетинг материјали ќе бидат наменети исклучиво за употреба преку Интернет;

7. Износот на договореното финансирање може да се обезбеди делумно или во целост во готово, во натура или со покриеност на финансирањето на трошоците на деловниот план во која било фаза на имплементација;

8. Финансискиот придонес на конкурентите / правните лица не е прифатен според деловните планови;

9. Трошоците поврзани со тековните активности, изнајмувањата, такси за учество и оние направени надвор од периодот на спроведување на деловните планови или без претходна согласност од организаторот на Конкурсот не се квалификувани.

8. Формулар за регистрација

Заинтересираните кандидати треба да се пријават со пополнување на образецот за регистрација достапен на овој линк во Формула Google.