METODOLOGIJA

ROMA DIGITAL BOOST AWARDS

 

1.  Uvod

Ova metodologija ima za cilj da opiše postupak ocene i izbora Roma Digital Boost nagrada kao sastavni deo onlajn akcelerator programa. Metodologija ocene i izbora detaljno opisuje proceduralne elemente procesa ocene i uključuje: svrhu, korake, kriterijume izbora, uslove finansiranja, komisiju za ocenjivanje, specifične zahteve projekta.

 2.  Svrha

Svrha ove metodologije je da osigura transparentan i objektivan okvir ocene, koji je u skladu sa važećim zakonodavstvom i najboljim praksama, a koje imaju za cilj promovisanje kvalitetnog poslovanja. 

 3.  Podobnost i kriterijumi izbora 

Podobni za prijavu na ovaj konkurs su kandidati koji su:

– Učesnici Roma Digital Boost programa

– Pohađali miminum 3 onlajn sesije

– Podneli kompletan dosije za prijavu sa originalnim poslovnim planovi2ma (sadržaj ni na koji način nije sličan sa ostalim kandidatima), popunjenom i potpisanom REGISTRACIONOM FORMOM ZA ROMA DIGITAL BOOST PROGRAM NAGRADE.

 Kriterijumi za ocenu i izbor pobedničkih projekata oslanjaju se na:

saglasnost sa obrascima u okviru ove metodologije takmičenja, relevantnu i koherentnu dokumentaciju u okviru planova projekta, digitalizaciju širokog područja poslovanja, značaj digitalizacije za uspešnu implementaciju poslovnog plana;

– ispravno struktuiranje i opis poslovnih elemenata, suštinsko i efektivno planiranje aktivnosti, povezanost razvojne strategije sa aktuelnim izazovima i mogućnostima u poslovanju, kvalitetom predloženog poslovnog modela, nivoom iskustva preduzetnika u predloženoj oblasti aktivnosti, stepenom iskustva izvođača u predloženoj oblasti aktivnosti, relevantnost predloženih troškova i procenat dodeljen digitalizaciji, relevantnost, integracija i ispravnost fakultativnih planova projekta;

4. Uslovi finansiranja 

Glavni pobednik dobiće nagradu od 5000 eura koja će biti podeljena na grant i mentorsku podršku. U svakoj zemlji jedan pobednik biće nagrađen prvom nagradom od 5000 eura. Nagrada će biti obezbeđena u nacionalnoj valuti po važećem kursu na dan potpisivanja ugovora o finansiranju.

Ostali dobitnici biće nagrađeni  jednom ili više nagrada kao što su:

 -Jednogodišnja članarina na onlajn platformama (kreiranje onlajn prodavnice)

– Profesionalne slike njihovih proizvoda ili usluga

– Izrada logo-a i vizuelnog identiteta

– Marketing strategija

– Mentorstvo

– Izrada web-sajta

– Dodatna podrška

5. Komisija za ocenu i izbor

Proces ocene i izbora biznis planova biće sproveden od strane komisije za ocenu i izbor sa sledećim sastavom:

– 1 predstavnik iz povezanog okruženja preduzetništva;

– 1 predstavnik bankarskih i/ili nebankarskih finansijskih institucija prisutnih u našoj zamlji;

– 1 predstavnik javne institucije odgovorne za finansiranje malog i srednjeg preduzetništva;

– 1 predstavnik biznisa većeg od million eura;

– 1 predstavnik platforme za digitalizaciju poslovanja;

– 1 predstavnik Roma Digital Boost programa, bez prava glasa

6. Faze ocene i izbora poslovnih planova

Sledeći vremenski okvir identifikuje glavne faze procesa ocenjivanja i odabira:

a) Podnošenje aplikacionog dosijea 11 Avg- 19 Avg

Podobni kandidati podneće svoj aplikacioni dosije

b) Predizbor / verifikacija 20 Avg – 21 Avg

Biće provereni kriterijumi podobnosti dosijea kako bi se definisala konačna lista kandidata koji će predstaviti svoje poslovne planove. 

c) Trening (Prezentaciona sesija + Q/A) 24 Avg – 31 Avg

            Odabrani kandidati će učestvovati u pripremnoj prezentacionoj trening sesiji koja će ih opremiti neophodnim veštinama za prezentovanje njihovih poslovnih planova.

d) Demo dan (predstavljanje poslovnih planova) 07 Sep – 11 Sep

            Odabrani kandidati će predstaviti svoje poslovne planove pred izbornom komisijom. 

e) Proglašenje pobednika 14 Sep – 18 Sep

            Na javnom događaju biće prezentovani rezultati i proglašeni pobednici.

7.   Specifični uslovi biznis  planova

Poslovni planovi koji uđu u takmičenje moraju da ispunjavaju sledeće  zahteve:

1. Usmereni su na digitalizaciju postojeće ili nove ekonomske aktivnosti;

2. Za ekonomske aktivnosti koje nisu organizovane u pravnom (neformalnom) obliku, startap-ove i gde je to moguće procenjeni troskovi biće obezbeđeni;

3. U slučaju ekonomskih aktivnosti organizovanih u formalnom okviru, prijavu podnosi pravno lice čija se delatnost razvija kroz primenu poslovnog plana prijavljenog u konkursu;

4. Troškovi osoblja i opreme su dozvoljeni sa ograničenjem za jednog zaposlenog/poslovni plan;

5. Trajanje poslovnog plana ne može da pređe 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o finansiranju;

6. Materijali za promociju poslovanja/marketing biće namenjeni isključivo za onlajn korišćenje;

7. Iznos ugovorenog finansiranja može biti obezbeđen delimično ili u celosti u gotovini, u naturi ili pokrivanjem troškova poslovnog plana u bilo kojoj fazi pripreme;

8. Finansijski doprinos takmičara/pravnih lica nije dozvoljen u poslovnim planovima;

9. Troškovi vezani za tekuće aktivnosti, zakupnine, naknade za učešće i troškove nastale van perioda implementacije poslovnih planova ili bez saglasnosti organizatora konkursa nisu prihvatljivi.

8. Registraciona forma

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem registracione forme dostupne na ovom linku u google formi.